MultiPrint, digitalni foto studio (u daljem tekstu: MultiPrint ili Rukovalac podataka), u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika poštujući sve relevantne zakone i propise. Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših korisnika (kupaca) predstavlja prioritet MultiPrint -a.

Vaša privatnost je važna, zato Vas molimo da pažljivo pročitate ove informacije. 

Koristeći se internet stranicom www.multiprintns.com i dajući svoje lične podatke, pristajete na postupanje sa podacima u skladu s ovim Pravilnikom o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) i Opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi; oba dokumenta dostupna na internet straniciwww.multipritns.com ), koje zajedno čine jedinstvena pravila o postupanju sa ličnim podacima.


Prikupljanje i obrada podataka


Kada Korisnik poseti i koristi našu internet stranicu www.multiprintns.com (u daljem tekstu: internet stranica) u svrhe upoznavanja sa našom ponudom ili poručivanja naših proizvoda, kao i kada Korisnik komunicira sa nama (putem elektronske pošte), MultiPrint prikuplja određene lične podatke Korisnika, podatke na koji način MultiPrint može kontaktirati Korisnika, kao i određene tehničke podatke.

Uopšteno govoreći, MultiPrint po automatizmu prikuplja tehničke podatke o načinu na koji Korisnik koristi internet stranicu i aplikaciju, i podatke ponašanja koji nam omogućavaju da razumemo kako na Korisnike deluju proizvodni asortiman i usluge MultiPrint -a. Ovi podaci su nam dostupni putem usluga treće strane, kao što je Google Analytics.

Kada Korisnik poseti internet stranicu, MultiPrint prikuplja i privremeno pohranjuje na serveru određene lične podatke Korisnika, kao što je OAuth token koji se koristi za identifikaciju veze. Ovi lični podaci se nakon prestanka korišćenja internet stranice brišu.

Osim navedenog, lične podatke MultiPrint samo onda obrađuje ako lične podatke Korisnik preda dobrovoljno, npr. prilikom registracije, prilikom poručivanja i prihvata porudžbina, vezano za ispunjenje porudžbina i isporuke robe, prihvata i odgovora na pitanja, raspisivanja nagradnih igara i promocija ili online prijava. Redovno, lični podaci koji se traže od Korisnika, a u svrhe primanja porudžbine, njene realizacije i isporuke robe, su: ime, prezime, željena adresa za isporuku robe, broj telefona i e-mail.

U slučaju odbijanja davanja traženih ličnih podataka, MultiPrint neće biti u mogućnosti obraditi Vašu porudžbinu niti na drugi način ispuniti Vaše zahteve.

Fotografije Korisnika se koriste isključivo za izradu robe. Nakon predaje porudžbine, fotografije Korisnika se pohranjuju do 14 meseci na ličnom nalogu korisnika, u cilju obrade dodatnih porudžbina ili eventualnih reklamacija. Nakon isteka navedenog vremenskog perioda, fotografije Korisnika se bespovratno brišu.


Korišćenje ličnih podataka korisnika


MultiPrint koristi lične podatke isključivo u gore navedene svrhe. Samo ako je Korisnik na to izričito pristao MultiPrint će lične podatke Korisnika koristiti i za ankete vezane za svoj proizvodni asortiman i marketinške svrhe. Pretpostavlja se da je Korisnik dao izričitu saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka u navedene svrhe u trenutku predaje porudžbine.

Korisnik može opozvati svoju saglasnost u svakom trenutku putem internet stranice www.multiprintns.com. MultiPrint se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan, u kom slučaju MultiPrint ima pravo da naplati svoje potraživanje.

Bez izričitog dopuštenja Korisnika MultiPrint neće dostavljati njegove podatke trećim licima. MultiPrint lične podatke Korisnika dostavlja kurirskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe.

MultiPrint će lične podatke Korisnika dostaviti nadležnim državnim organima samo ako to zahtevaju prinudni propisi i uz obrazložen zahtev/nalog.

Naši zaposleni su upoznati sa obavezom zaštite ličnih podataka Korisnika, kao i sa obavezom pridržavanja i postupanja u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka.


Zaštita podataka


MultiPrint koristi brojne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci Korisnika zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Naše mere tehničke zaštite konstantno se unapređuju u skladu s tehnološkim razvojem.


Prava korisnika


U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012, u daljem tekstu: ZZPL), Korisnik ima pravo da zahteva da mu MultiPrint pruži obaveštenje o obradi njegovih ličnih podataka (čl. 19.), pravo da zahteva od MultiPrint -a da mu stavi na uvid lične podatke koji se na njega odnose (čl. 20.) i pravo da od MultiPrint -a zahteva kopiju ličnih podataka koji se na njega odnose (čl. 21.).

Nadalje, Korisnik ima pravo da od MultiPrint -a zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje ličnih podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade (st. 1. čl. 22. ZZPL).

Ograničenja od prava navedenih u stavu 1. ovog odeljka (,,Prava Korisnika”) su izričito navedena čl. 23. ZZPL-a, a koja se, između ostalog, odnose na radnje sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela, zatim ugrožavanje privatnosti ili važnog interesa lica, posebno život, zdravlje i fizički integritet i dr.

U slučaju da Korisnik smatra da je neko od njegovih prava ugroženo, može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Molimo Vas da nas bez odlaganja kontaktirate radi ispravke bilo kakve greške u prikupljenim podacima koji se odnose na Vas. Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju za Vaše primedbe, pitanja ili zapažanja, te nas slobodno kontaktirajte u vezi ovog Pravilnika o privatnosti putem internet stranice www.multiprintns.com.

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata